MADE IN MACEDONIA

MADE IN MACEDONIA

Диригент:
Солист:
Здравко Ангелов
М. Бакрнчев: „Лет“
Л. Шпор: Концерт за кларинет и оркестар бр. 1 оп.26
В. А. Моцарт: Симфонија бр. 41 „Јупитер“

Следни настани