ЗАВРШНА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА НА РСМ ЗА 2019 ГОДИНА

ЗАВРШНА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА НА РСМ ЗА 2019 ГОДИНА

Завршната сметка на Филхармонија за 2019 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови: