ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

Завршната сметка на Филхармонија за 2021година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови:

603 Биланс на приходите и расходите

603 Биланс на приходите и расходите1

603 Биланс на приходите и расходите2

603 Биланс на приходите и расходите3

603 Биланс на состојба

603 Биланс на состојба1

603 Биланс на состојба2

603 Биланс на состојба3

603 Биланс на состојба4

603 Биланс на состојба5

603 Посебни податоци

603 Посебни податоци1

603 Посебни податоци2

603 Посебни податоци3

603 Посебни податоци4

603 Посебни податоци5

603 Структура на приходи по дејности

603 Структура на приходи по дејности1
631 Биланс на приходите и расходите

631 Биланс на приходите и расходите1

631 Биланс на приходите и расходите2

631 Биланс на приходите и расходите3

631 Биланс на состојба

631 Биланс на состојба1

631 Биланс на состојба2

631 Биланс на состојба3

631 Биланс на состојба4

631 Биланс на состојба5

631 Посебни податоци

631 Посебни податоци1

631 Посебни податоци2

631 Посебни податоци3

631 Посебни податоци4

631 Посебни податоци5

631 Структура на приходи по дејности

631 Структура на приходи по дејности1785 Биланс на приходите и расходите

785 Биланс на приходите и расходите1

785 Биланс на приходите и расходите2

785 Биланс на приходите и расходите3

785 Биланс на состојба

785 Биланс на состојба1

785 Биланс на состојба2

785 Биланс на состојба3

785 Биланс на состојба4

785 Биланс на состојба5

785 Посебни податоци

785 Посебни податоци1

785 Посебни податоци2

785 Посебни податоци3

785 Посебни податоци4

785 Посебни податоци5

785 Структура на приходи по дејности

785 Структура на приходи по дејности1787 Биланс на приходите и расходите

787 Биланс на приходите и расходите1

787 Биланс на приходите и расходите2

787 Биланс на приходите и расходите3

787 Биланс на состојба

787 Биланс на состојба1

787 Биланс на состојба2

787 Биланс на состојба3

787 Биланс на состојба4

787 Биланс на состојба5

787 Посебни податоци

787 Посебни податоци1

787 Посебни податоци2

787 Посебни податоци3

787 Посебни податоци4

787 Посебни податоци5

787 Структура на приходи по дејности

787 Структура на приходи по дејности1