ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Завршната сметка на Македонска филхармонија за 2016 година можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојба

Приходи и расходи 1Приходи и расходи 2

Структура на приходи

Посебни податоци 1Посебни податоци 2