ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

Завршната сметка на Македонска филхармонија за 2017 година можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојба 1 , Биланс на состојба 2

Приходи и расходи 1 , Приходи и расходи 2

Посебни податоци 1 , Посебни податоци 2