ЗАВРШНА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

ЗАВРШНА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

Завршната сметка на Филхармонија за 2023 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови: