ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Завршната сметка на Филхармонија за 2022 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови: