ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

Завршната сметка на Филхармонија за 2020 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојбаБиланс на состојба (сопствена)
Приходи и расходиПриходи и расходи (сопствена)
Посебни податоциПосебни податоци (сопствена)
Структура на приходиСтруктура на приходи (сопствена)