ИЗВЕСТУВАЊЕ за исправка на оглас бр. 1/2021 за давање на деловен простор под закуп

ИЗВЕСТУВАЊЕ за исправка на оглас бр. 1/2021 за давање на деловен простор под закуп

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за исправка на оглас бр. 1/2021 за давање на деловен простор под закуп

 

 

Во врска со Огласот бр. 1/2021 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско наддавање, објавен на ден 26.11.2021 година (петок) Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија – Скопје ја известува јавноста дека во табелата 1 во колоната означена како „Почетна цена за месечна закупнина во денари (без ДДВ)“, наместо износот „89.560,00 денари“, треба да стои „89.490,00 денари“.

 

 

 

Ова ИЗВЕСТУВАЊЕ е објавено на WEB страната на НУ Филхармонија на РСМ www.filharmonija.mk и на интернет страната: www.deloven–prostor.mk.

 

 

 

 

      НУ ФИЛХАРМОНИЈА НА РСМ

                                               Комисија за спроведување на постапка за јавно наддавање